Deklaracja dostępności

Konkurs Poezji Regionalnej i Gadek Ludowych

Organizator:

Gminny Ośrodek Kultury w Łącku

Termin:

25.04.2018 r., godz. 10.00 – sala GOK w Łącku

Cele konkursu:

  1. Upowszechnianie poezji regionalnej i gadek ludowych.
  2. Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich.
  3. Propagowanie gwary łąckiej jako dziedzictwa pokoleń.
  4. Rozbudzenie wrażliwości na piękno poezji oraz kultury żywego słowa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zasady uczestnictwa:

1. Uczestnicy konkursu oceniani będą w jedej z trzech kategorii:

     - kategoria dziecięca: 10-13 lat

     - kategoria młodzieżowa: 14-17 lat

     - kategoria dorosła: od 18 lat

2. Łączny czas trwania prezentacji nie może przekraczać 7 minut; ilość uczestników ze szkoły – dwóch z każdej grupy wiekowej.

3. Uczestnicy I grupy wiekowej przygotowują jeden wiersz lub tekst pieśni ludowej; dopuszczalna jest również kompozycja kilku utworów o wspólnej tematyce jak również gadka, grupy II i III przygotowują tekst gadki ludowej – dopuszczalna jest również prozatorska gwarowa twórczość własna (należy jej tekst dołączyć wraz z kartą zgłoszenia).

4. Gadka ludowa nie powinna być tekstem wierszowanym, ale dla ilustracji i ubarwienia utworu dopuszcza się drobne wstawki poetyckie, powiedzonka, przysłowia oraz przyśpiewki. Możliwe jest także przygrywanie na instrumentach (z wyjątkiem akordeonu).

5. Repertuar można oprzeć na twórczości autorów z Gminy Łącko (np. St. Klimka, St. Wąchały, Fr. Opyda, Bronka z Obidzy Kozieńskiego) lub innych poetów i pisarzy, których tematyka wierszy lub prozy jest związana z Gminą Łącko.

6. Prezentacje recytatorskie mogą być wzbogacone o środki teatralne, jeśli służą one twórczej interpretacji – np. przy gwarze strój ludowy.

7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie karty zgłoszenia do dn. 13.04.2018 na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Łącku

33-390 Łącko 23A

8. Prezentacje uczestników oceniane będą przez jury, które w swojej ocenie będzie uwzględniać:

- wybór tematu

- zachowanie ludowego charakteru

- czystość gwary

- poprawna dykcja, interpretacja i gest

- ogólny wyraz artystyczny i strój  

9. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia we wszystkich kategoriach.

Spośród laureatów komisja dokona kwalifikacji na Ogólnopolski Konkurs Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków, Drużbów i Starostów Weselnych „Sabałowe Bajania”, które odbędą się w sierpniu 2018 r., w Bukowinie Tatrzańskiej.