Deklaracja dostępności

XXX Gminny Przegląd Grup Kolędniczych

REGULAMIN

XXX GMINNEGO PRZEGLĄDU GRUP KOLĘDNICZYCH

ŁĄCKO 2022

 

 1. Cel przeglądu:
 • Kontynuowanie tradycji kolędowania, prezentacja obrzędów kolędniczych i postaci zgodnych z tutejszą tradycją;
 • Nagrodzenie najlepszych grup z terenu Gminy Łącko.
 1. Przegląd ma charakter konkursu.
 2. Czas występu poszczególnych grup:
 • Do 10 minut
 • Wyjątek stanowią Herody i Szopka lalkowa – do 20 minut
 1. Kategorie wiekowe:
 • Dziecięca: 7 – 13 lat
 • Młodzieżowa: 14 – 17 lat
 • Dorosła: od 18 lat
 1. W formule spotkań nie mieszczą się tzw. jasełka będące inscenizacją wychodzącą poza tradycyjne formy kolędowania.
 2. Grupy kolędnicze zgodnie z tradycją powinny być nieliczne (do 8 osób). Liczniejsze mogą być grupy z Herodem, ale nie większe niż 12 osób. W skład grupy nie wlicza się towarzyszących muzyków.
 3. Grupy winny występować we właściwych dla danego widowiska kolędniczego strojach
  i posiadać rekwizyty z odpowiednich materiałów.
 4. Zgodnie z tradycją w grupach kolędniczych mogą występować wyłącznie chłopcy, dotyczy
  to również towarzyszących muzyk.
 5. Grupy kolędnicze będące laureatami I miejsc poprzedniej edycji przeglądu mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem przygotowania innej formy widowiska.
 6. Przegląd odbędzie się 14 stycznia 2022 roku o godz. 10.00 – w sali GOK w Łącku.
 7. Zgłoszenia do przeglądu przyjmuje Gminny Ośrodek Kultury w Łącku wyłącznie
  na załączonych kartach zgłoszeń do dnia 05 stycznia 2022 roku.
 8. Oceny przedstawionych przez grupy programów dokona powołana przez Organizatora przeglądu Komisja Artystyczna, według ustalonych przez siebie kryteriów, w oparciu
  o niniejszy regulamin. Werdykt Jury jest nieodwołalny i nie podlega zaskarżeniu.
 9. Przewiduje się nagrody pieniężne dla najlepszych grup.
 10. Interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do wyłączności Organizatora.
 11. Wszelkie informacje związane z przeglądem dostępne są w Gminnym Ośrodku Kultury
  w Łącku, Łącko 23A, tel. 18 444 61 69.

 

karta zgłoszenia